Wat mag een bewonerscommissie wel/niet.

Wat de rechten en plichten zijn staat in in de Overlegwet (link). Hier in het kort wat over onze rechten en plichten.

Een bewonerscommissie heeft nimmer instemmingsrecht. Een BC heeft echter wel het recht om bepaalde onderwerpen op de agenda ter overleg met WI zetten en zij moet geïnformeerd worden over bijvoorbeeld:

 • Het plan ter energiebesparing.
 • De sociale veiligheid (aanpak overlast, verbetering veiligheid etc.).
 • Aard en omvang v/h servicepakket (servicekosten).
 • “Voorzieningen” aan de woningen.

Wat betreft de servicekosten heeft alleen de huurdersvereniging Respectus instemmingsrecht (Overlegwet art. 5a). Dit is overigens het enige in de Overlegwet vastgelegde instemmingsrecht dat er is. In het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn veel meer rechten voor huurders vastgelegd maar daar valt de BC buiten. Dit betreft bijvoorbeeld de instemming van 70% v/d huurders met renovaties of een wijziging v/d servicekosten (BW boek 7, art. 220 & art. 261, link).

Een BC moet:

 • Een maal per jaar een vergadering houden voor alle bewoners (Overlegwet, art 1.1f lid 3)
 • Minimaal bestaan uit 3 leden (voorzitter, penningmeester en secretaris) en maximaal uit 9.
 • Een maal per jaar overleggen met WI (Overlegwet, art. 5b lid 3).
 • De bewoners op de hoogte houden van haar activiteiten en hen betrekken bij haar standpuntbepaling (Overlegwet, art. 1.1f lid 2).

Een BC heeft het recht om:

 • Zes weken van te voren op de hoogte worden gebracht van zg. wijzigingen door WI (Overlegwet art. 5, lid 1).
 • Een zg. advies uit te brengen aan WoonInvest als zij wijzigingen door wil voeren (in bijv. de servicekosten). Als WI wil afwijken van dit advies moet dit schriftelijk en onderbouwd worden medegedeeld.
 • Te overleggen met WI over voorzieningen, toewijzingsbeleid, leefbaarheid en meer.

Wat mag een BC niet:

 • Klachten behandelen van individuele huurders (daar moet u zelf een klacht voor indienen bij WI; dit kan evt. voortgezet worden bij de onafhankelijke klachtencommissie; zie website WI (link)).
 • Een huiseigenaar mag lid worden v/d BC. Graag zelfs! Maar hij/zij mag geen voorzitter, secretaris of penningmeester zijn (bewonerscommissie reglement WI bijlage 1, punt 2).
 • Wel of niet “akkoord” gaan met voornemens van WI namens de bewoners.

[Opmerking: in het BC Reglement van WI staat en tabel waarin meer rechten aan een BC worden toegeschreven (link). Deze tabel dient genegeerd te worden tot nader orde.]