Reactie RvC op kwestie streefhuur

De Raad van Commissarissen, die toeziet op het besturen van WoonInvest, heeft gereageerd op die brief die ik stuurde om ze te informeren over de kwestie van de streefhuur alhier (zie dit nieuwsbericht). Het viel te verwachten dat de RvC de directeur die ze zelf aanstelde niet zou afvallen. Ik had een reactie in de trend verwacht van “Wij staan achter het gevoerde beleid al had de communicatie wellicht iets relevanter en duidelijker onderbouwd gekund, onder andere naar de gemeenteraad toe.”. Maar men gaat pal achter de bestuurder staan en lijkt te vinden dat de communicatie kristalhelder is geweest. Zoals bekend waren die brieven aan de gemeenteraad onnavolgbaar en niet geheel relevant voor de kwestie die sloeg op de sociale huurwoningen, niet de vrije sector. Vandaar de vraag van gemeenteraadslid Duijvestijn van GBLV om een relevant antwoord na het eerste. Dat tweede antwoord was ook irrelevant.

Vanaf deze plek nogmaals dank aan mw. Duijvestijn van GBLV voor alles en met name voor haar pogingen om een begrijpelijk verhaal van WoonInvest los te krijgen.

Laten we hopen dat het WoonInvest duidelijk is geworden dat je niet makkelijk klanten ongelijk kunt behandelen en de reden daartoe niet eenvoudig kunt verhullen zonder dat het stof doet opwaaien.

Einde kwestie.

 

 

Brief naar RvC over kwestie streefhuur Kersengaarde

Ter info is er door ondergetekende een brief naar de Raad van Commissarissen van WoonInvest gestuurd over de “kwestie streefhuur” alhier. De RvC ziet niet toe op het beleid in directie zin maar op bestuur. Ik stel mij echter op het standpunt dat een bedrijf zodanig bestuurd moet worden dat het beleid niet de stakeholders tegen zich in het harnas jaagt. Hieronder staan de brief en de bijlagen.

Antwoord WooonInvest op vervolgvraag Gemeenteraad

Naar aanleiding van het antwoord van WoonInvest op de vragen van de Gemeenteraad over de grote huurverlaging op de Kersengaarde, die alleen aan nieuwe sociaal huurders gegund wordt, is een vervolgvraag gesteld:

In het antwoord van 29 augustus 2017 op de schriftelijke vragen van GBLV heeft WoonInvest de vraag beantwoord waarom de vrije sector huurwoningen op de Kersengaarde zijn overgeheveld van niet-DAEB naar DAEB. De vraag was echter waarom de huurprijs van de sociale huurwoningen daar met het schokeffect van 15% verlaagd is in plaats van met mate (ong. 5%), zoals de rest van de
sociale huurwoningen van WoonInvest. Zittende huurders worden op deze wijze benadeeld, aangezien die nog steeds de oude (hogere) huurprijs betalen.
Graag als nog een antwoord op de gestelde vraag.

Het antwoord kunt u lezen op de website van de gemeente hier en het antwoord staat voor de volledigheid ook hier op deze website. Wederom geeft WoonInvest een verwarrend antwoord over het zg. DAEB beleid en de (voorheen vrije sector) vijfkamerwoningen. Maar waarom het hier toch zo anders moest w.b. de sociale huurwoningen dan bij al hun andere wordt weer niet verteld.

Het wordt afwachten of de Gemeenteraad de moed opgeeft of niet. Vanaf deze plek wil ondergetekende in ieder geval mevrouw Duijvestijn van GBLV hartelijk bedanken voor haar tomeloze inzet om deze ongelijkheid aan het licht te brengen.

Ondergetekende zal de Raad van Commissarissen van WoonInvest aanschrijven. Een RvC ziet dan wel niet toe op (huur)beleid maar zij zal “not amused” zijn met deze manier van besturen waardoor het bedrijf imagoschade oploopt en de verstandhouding met de gemeente is verslechterd.

Streefhuur: raadsvragen GBLV en reactie WoonInvest

Naar aanleiding van het artikel van in Het Krantje en mijn berichten heeft lokale politieke partij GBLV schriftelijke vragen gesteld over de kwestie streefhuur aan het College van B&W. Dit heeft Het Voorburgs Dagblad gehaald (link). WoonInvest is door het College gevraagd een antwoord te geven. Vragen en antwoorden op raadsvragen zijn openbaar en in dit geval hier te lezen op de website van de gemeente. Voor het gemak staan de documenten met de raadsvragen en de antwoorden ook op deze website:

Hierover kan het volgende opgemerkt worden:

 1. WI heeft het over huurverlaging voor de zittende huurders van de vrije sector woningen (ong. € 200 per maand). De grieven m.b.t. het buitenproportionele huurbeleid gaan echter over de sociale huurwoningen.
 2. De sociale huurder betaalt feitelijk de huurverlaging voor de geliberaliseerde woningen.
 3. Het lijkt erop dat WI het buitenproportionele huurbeleid wijdt aan de DAEB/niet-DAEB scheiding. Dat ingewikkelde verhaal heeft er echter niets mee te maken.

WI’s reactie op artikel in Het Krantje

WoonInvest heeft in Het Krantje op 23 augustus 2017 gereageerd op de kwestie “Streefhuur Kersengaarde”. Zie onder:

De argumenten die daarin aangehaald worden voor hun beleid op de Kersengaarde zijn bekend. Er kan nog het volgende bij opgemerkt worden:

 1. Het Krantje heeft mij inderdaad verkeerd geciteerd wat betreft de RvC. De RvC zal aangeschreven worden maar is dat nog niet. Laat staat dat ze een uitspraak gedaan hebben.
 2. Huurprijzen wijken altijd van elkaar af maar niet buitenproportioneel en niet ten nadele van de zittende klant.
 3. WoonInvest weigert wel degelijk serieus in discussie te gaan over verzachting van het beleid: zij wilde enkel nog een keer haar argumenten mededelen.
 4. Sommigen in de vrije sector woningen (12 naar het schijnt) hebben wel een huurverlaging gehad. Die wordt feitelijk betaald door de tientallen sociaal huurders op de Kersengaarde die honderden Euro’s te veel betalen.
 5. Het verhaal over DAEB/niet-DAEB is mij bekend, vaag en zeker geen reden voor de excessen op de Kersengaarde, het enige complex waar de streefhuur 100% was.

Binnenkort worden er door de Gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie. Daarna wordt er een brief gestuurd naar de Raad van Commissarissen van WoonInvest om te vragen wat zij van de bestuurlijke beslissing vindt om, nodeloos, stakeholders tegen zich in het harnas te jagen.

Artikel Het Krantje over steefhuur K’gaarde

In Het Krantje van 9 augustus 2017 staat een artikel over de verlaging van de streefhuur op de Kersengaarde. Er staat echter abusievelijk dat de Raad van Commissarissen van WI zich er over uit zal spreken. Ik ben voornemens de RvC aan te schrijven als ik weet hoe de stakeholders er over denken (zoals de gemeente, de huurders, etc.). Want de RvC ziet toe op het bestuur van WI en dat gebeurt in deze op een manier die de stakeholders ongetwijfeld niet zal bevallen.

 

Reactie WoonInvest petitie streefhuur: geen actie

Zoals bekend is de Kersengaarde het enige complex van WoonInvest waar de huur voor nieuwe huurders met het schokeffect van 15% wordt verlaagd. Alle andere complexen zien zich geconfronteerd met een huurverlaging of verhoging van ong. 5%. WoonInvest heeft gereageerd op de handtekeningenactie maar onderneemt geen actie. De reactie komt er in het kort op neer dat het uitblijven v/d jaarlijkse huurverhoging de zittende huurders op de Kersengaarde compenseert. De volgende kritische aanmerkingen kunnen daarbij gemaakt worden:

 1. Geen enkele huurder in Nederland betaalt meer dan de streefhuur, ook niet door huurverhoging (dit is al decennia zo).
 2. Door het uitblijven van huurverhoging kan het wel 10 jaar duren eer de huur is gedaald met 15%.
 3. Men gaat voorbij aan het feit dat voor de Kersengaarde het beleid totaal anders uitpakt dan voor de rest van de complexen.
 4. Geen enkele sociale huurwoning in Nederland kost 100% van de maximaal redelijke huur: die van de zittende huurder op de Kersengaarde op het moment wel.

Over dit onredelijke beleid wordt misschien nog contact opgenomen met de lokale pers en politiek. De fase van onderhandelen met WoonInvest is helaas gepasseerd. Een bedrijf besturen onder het mom van “pikken of stikken” past niet bij de sociale opgave die een woningcorporatie heeft. Wellicht dat de Raad van Commissarissen, die toeziet op bestuur, hier nog een mening over heeft.

 

Petitie toch naar WI en de reactie v/d Woonbond

Beste medebewoners,

In tegenstelling tot de indruk die de bewonerscommissie wekte op de vergadering van 18 mei 2017 ga ik niet meer in discussie met WI over de kwestie streefhuur. Ik ben hier in mijn voormalige rol als vicevoorzitter van Respectus al over in overleg geweest met de directie en ken hun motivatie. Ik heb afgezien van de uitnodiging tot een gesprek en gevraagd om mijn vragen schriftelijk te beantwoorden (zo blijkt dat de 4-kamerwoningen ook sociale huurwoningen zijn).

De bewonerscommissie meldt de ene keer dit niet te willen bespreken met WI en de andere keer weer van wel.

De Woonbond heeft desgevraagd bevestigd dat WoonInvest juridisch gezien in haar recht staat maar dat het twijfelachtig handelen betreft. Hier de reactie van de Woonbond:

Wij vinden dat zeker twijfelachtig handelen van de verhuurder. Onrechtmatig is het helaas niet. Des te meer reden voor de betreffende huurdersorganisatie en/of bewonerscommissie om de corporatie zo snel mogelijk (alsnog) te doen inzien dat dit niet het juiste beleid is (en nu de trouwste huurders het slechtste af zijn; stank voor dank zouden wij zeggen).

Met vriendelijke groet,

Woonbond

Juridische afdeling

De petitie met de handtekeningen is aangeboden aan WI. Er zijn 18 handtekeningen.

Strefhuur [5]: gaat beter met de petitie

Het gaat ietsje beter met de handtekeningenactie tegen de eenzijdige huurverlaging. Er zijn tot nu toe 15 handtekeningen binnen maar dat is mijns inziens zeer weinig ten opzichte van het totaal 2- en 3-kamerwoningen in de verhuur.

Verder weet ik helaas nog steeds niet zeker of de zg. “4-kamerwoningen” (in de hal, maar niet direct naast de lift) ook sociale huurwoningen zijn die onder ditzelfde regime vallen. Zou iemand mij van 1 of meer v/d volgende gegevens kunnen voorzien die ik niet van WoonInvest los krijg:

 • Hoeveel punten heeft uw 4-kamerwoning (zie “”Mijn WoonInvest”)
 • Wat was de huur ten tijde van het tekenen van het huurcontract (dan kan ik bepalen of dat destijds meer of minder dan de zg. liberalisatiegrens was)

Uw evt. reactie blijft anoniem, maakt u zich geen zorgen. Gebruik mijn mailadres als u dat heeft, klik op het tekstballonnetje rechts naast de titel van dit nieuwsbericht of gebruik de pagina “Contact” van deze website.

Hieronder de petitie om evt. opnieuw uit te printen en te ondertekenen:

2017-05-10 Handtekeningenactie

Streefhuur [4]: geen petitie naar WoonInvest

Ik wil alle mensen bedanken die het formulier ondertekend bij mij in de bus hebben gedaan. Helaas zijn het er te weinig om aan te bieden aan WoonInvest. Als u nog een formulier heeft kunt u het alsnog ondertekenen en in mijn brievenbus doen.

Als u het formulier niet meer kunt vinden dat kunt u het uitprinten: het staat hieronder.

2017-05-10 Handtekeningenactie